วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551


................องค์ประกอบของการเรียนรู้
........1. สติปัญญาของผู้รับรู้ ถ้าสติปัญญาดีจะเรียนรู้ได้เร็ว
........2. ความตั้งใจในกิจกรรมที่ผู้รับรู้สัมผัส
........3. ความสนใจ การมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้น
........4. สภาพจิตใจของผู้รับรู้ในขณะนั้นพฤติกรรมการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบ่งเป็น3 กลุ่ม


........4.1. พุทธนิยม หมายถึง การเรียนรู้ในด้านความรู้ ความเข้าใจ
........4.2. จิตพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความซาบซึ้ง
........4.3. ทักษะพิสัย หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำหรือปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น: